Kyberbezpečnosť, počítač, online, internet. PHOTO: © European Union 2020

Prieskum Eurobarometra: vyše polovica občanov EÚ vyjadrila obavy z kybernetických útokov a počítačovej kriminality

Podľa osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v septembri a októbri 2021, si prevažná väčšina občanov EÚ myslí, že internet a digitálne nástroje budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu. Okrem toho veľká väčšina považuje za užitočné, aby Európska únia vymedzila a podporovala európske práva a zásady s cieľom zabezpečiť, aby bola digitálna transformácia úspešná.

  1. Význam digitálnych technológií v každodennom živote

Zo zistení prieskumu vyplýva, že viac ako osem z desiatich Európanov (81 %) si myslí, že do roku 2030 budú digitálne nástroje a internet v ich živote dôležité. Viac ako 80 % občanov EÚ si myslí, že ich používanie prinesie aspoň toľko výhod ako nevýhod. Len malá menšina (12 %) očakáva, že pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a internetu do roku 2030, nad výhodami budú prevažovať nevýhody.

  1. Obavy z ujmy a rizík na internete

Viac ako polovica (56 %) opýtaných občanov EÚ vyjadrilo obavy z kybernetických útokov a počítačovej kriminality, ako sú krádež alebo zneužitie osobných údajov, škodlivý softvér alebo phishing. Navyše viac ako polovica (53 %) z nich tiež uviedla, že má obavy o bezpečnosť a duševnú pohodu detí na internete, a takmer polovica (46 %) občanov EÚ má obavy v súvislosti s používaním osobných údajov a informácií zo strany spoločností či verejnej správy. Približne tretinu (34 %) občanov EÚ znepokojujú ťažkosti súvisiace s odpojením sa a nájdením rovnováhy medzi životom online a offline a približne jedného zo štyroch (26 %) znepokojujú ťažkosti týkajúce sa získavania nových digitálnych zručností potrebných na aktívnu účasť v spoločnosti. Napokon približne jeden z piatich (23 %) občanov EÚ vyjadril svoje obavy z vplyvu digitálnych produktov a služieb na životné prostredie.

  1. Potreba lepšie poznať práva v online prostredí

Podľa výsledkov prieskumu si väčšina občanov EÚ myslí, že EÚ chráni ich práva v online prostredí dobre. Značný počet (takmer 40 %) občanov EÚ si však nie je vedomý toho, že ich práva, ako je sloboda prejavu, súkromie alebo nediskriminácia, by sa mali dodržiavať aj online, a v šiestich členských štátoch EÚ takto uvažujú viac ako tri štvrtiny občanov. Veľká väčšina občanov EÚ však považuje za užitočné dozvedieť sa o týchto právach viac.

  1. Podpora vyhlásenia o digitálnych zásadách

Veľká väčšina (82 %) občanov EÚ považuje za užitočné, aby Európska únia vymedzila a podporovala spoločnú európsku víziu digitálnych práv a zásad. Tieto zásady by mali mať konkrétny vplyv na občanov; napríklad deväť z desiatich (90 %) občanov je za stanovenie zásady, že všetci vrátane osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb, ktorým hrozí vylúčenie, by mali mať k dispozícii ľahko dostupné a používateľsky ústretové digitálne verejné služby. Ľudia chcú byť jasne informovaní o podmienkach, ktoré sa vzťahujú na ich internetové pripojenie, mať prístup k internetu prostredníctvom cenovo dostupného a vysokorýchlostného pripojenia a možnosť využívať bezpečnú a dôveryhodnú digitálnu identitu na prístup k širokej škále verejných a súkromných online služieb.

Viac..  Michal Šimečka je jedným zo 14 nových podpredsedov EP. Takto vyzerali voľby

Ďalšie kroky

Na základe výsledku tohto prvého prieskumu Eurobarometra bude možné vypracovať návrh európskeho vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách zo strany Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Týmto vyhlásením sa podporí digitálna transformácia, ktorú formujú spoločné európske hodnoty a vízia technologických zmien zameraná na človeka. Po tomto prvom prieskume sa naplánuje každoročná opakujúca sa séria prieskumov Eurobarometra (od roku 2023) s cieľom zhromaždiť kvalitatívne údaje na základe toho, ako občania vnímajú uplatňovanie digitálnych zásad v EÚ v nadväznosti na ich zakotvenie v predmetnom vyhlásení.

Kontext

Osobitný Eurobarometer (518) sa zaoberá tým, ako občania EÚ vnímajú budúcnosť digitálnych nástrojov a internetu, ako aj očakávaným vplyvom internetu, digitálnych produktov, služieb a nástrojov na ich život do roku 2030. Uskutočnil sa od 16. septembra do 17. októbra 2021 formou online rozhovorov alebo, ak to bolo možné, v rámci osobných stretnutí. Na rozhovoroch sa zúčastnilo 26 530 respondentov z 27 členských štátov EÚ.

Komisia 9. marca 2021 predstavila svoju víziu digitálnej transformácie Európy do roku 2030 v oznámení Digitálny kompas: digitálne desaťročie na európsky spôsob a navrhla zostaviť súbor digitálnych zásad, ktoré stelesňujú európsky spôsob digitálnej transformácie a usmerňujú politiku EÚ v digitálnej oblasti. Týka sa to oblastí, ako sú prístup k internetovým službám, k bezpečnému a dôveryhodnému online prostrediu, k digitálnym verejným službám a správe zameraným na človeka, ako aj online slobody.

Na základe toho Komisia v septembri 2021 navrhla pevný rámec riadenia na dosiahnutie digitálnych cieľov vo forme programu Cesta k digitálnemu desaťročiu. Komisia zorganizovala aj otvorenú verejnú konzultáciu o digitálnych zásadách, ktorá prebiehala od 12. mája do 6. septembra 2021. Výsledky tejto konzultácie svedčia o širokej podpore európskych digitálnych zásad zo strany respondentov. V rámci konzultácie bolo prijatých 609 odpovedí, z toho 65 % od občanov a 10 % od organizácií občianskej spoločnosti.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

europa

Eurobarometer o budúcnosti Európy: Podľa Európanov je hlavnou výzvou zmena klímy

Európsky parlament a Európska komisia v stredu zverejnili výsledky prieskumu spoločného osobitného Eurobarometra o budúcnosti …