europa
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Eurobarometer o budúcnosti Európy: Podľa Európanov je hlavnou výzvou zmena klímy


Európsky parlament a Európska komisia v stredu zverejnili výsledky prieskumu spoločného osobitného Eurobarometra o budúcnosti Európy.

Budúcnosť Európy

Hneď na začiatku roka 2022, ktorý je vyhlásený za Európsky rok mládeže, poukazujú výsledky prieskumu na to, ako mladí Európania vnímajú výzvy, ktorým Európska únia čelí, ako aj na kľúčovú úlohu, ktorú mladí ľudia zohrávajú v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.

Podľa výsledkov Eurobarometra 91% ľudí vo veku 15 – 24 rokov verí, že boj proti zmene klímy im môže pomôcť k lepšiemu zdraviu a vyššej kvalite života, s čím súhlasí 84% respondentov vo veku nad 55 rokov. Takmer každý druhý Európan (49%) pokladá zmenu klímy zahlavnú globálnu výzvu pre budúcnosť EÚ a väčšina respondentov podporuje environmentálne ciele Európskej zelenej dohody: podľa 88% Európanov je dôležité zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v našom hospodárstve a dosiahnuť vyššiu energetickú efektívnosť, pričom 80% pokladá za dôležité, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym svetadielom na svete a aby sa podporoval rast trhu s vozidlami s nulovými a nízkymi emisiami.

Ďalšie budúce globálne výzvy, na ktoré respondenti poukazujú, sú zdravie (34%) a nútená migrácia a vysídľovanie (približne 30%). Za dva najvýznamnejšie aspekty v budúcnosti Európy pokladá 31% opýtaných porovnateľnú životnú úroveň a 22% spoločnú politiku v oblasti zdravia. Za ďalšie priority označili Európania aj väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi (21%) a energetickú nezávislosť (20%).

Výhody, výzvy a hodnoty EÚ

Štyri najčastejšie uvádzané výzvy, ktorým samotná EÚ čelí, sú sociálna nerovnosť (36%), nezamestnanosť (32%) a otázky migrácie (31%). Rovnako ako pri globálnych výzvach, aj v zozname výziev, ktorým čelí EÚ, sú podľa 32% respondentov na poprednom mieste environmentálne otázky a zmena klímy. Za hlavnú výhodu EÚ považuje 27% Európanov dodržiavanie demokracie, ľudských práv a zásad právneho štátu a 25% opýtaných jej hospodársku, priemyselnú a obchodnú silu. V porovnaní s inými krajinami sú podľa respondentov hodnoty, ktoré EÚ najlepšie stelesňuje, mier (49%), sloboda presvedčenia (47%), sociálna rovnosť a solidarita (45%) a tolerancia a otvorenosť voči druhým (44%).

Život v Európskej únii

Prevažná väčšina Európanov je rada, že žije v EÚ (81%) a vo svojej krajine (89%) a je spokojná so svojim rodinným životom (89%).

Konferencia o budúcnosti Európy

Približne 43% Európanov uvádza, že účasť mladej generácie na konferencii je prínosná najmä preto, že sa do pozornosti dostávajú témy, ktoré ich zaujímajú. Ďalšie prínosy ich kľúčovej úlohy v rámci konferencie spočívajú v energii, ktorú prinášajú, a v motivácii uskutočňovať reformy a zmeny (podľa 35%), ako aj v zameraní úsilia na budovanie budúcnosti takej Európy, ktorá bude lepšie reagovať na výzvy dnešnej spoločnosti (33%).

Viac..  Dubček bol druhým laureátom Sacharovovej ceny, minister Káčer pripomína jeho odkaz

Občania Európskej únie majú nepretržitý záujem prispievať ku Konferencii o budúcnosti Európy a zapájať sa do nej. Hoci podľa 59% Európanov je obľúbený spôsob takéhoto prispievania a zapájania účasť v prieskume, takmer každý druhý Európan (46%) by si vedel predstaviť aj účasť na zasadnutiach vo svojej oblasti pôsobnosti. Ďalšími najviac atraktívnymi formami zapojenia občanov sú účasť na online konzultáciách (40%), predkladanie nápadov a návrhov európskym a národnými politikom (39%) a účasť na kultúrnych a športových podujatiach spojených s konferenciou (39%).

Celkovo pokladajú Európania za kľúčové otázky konferencie klimatickú zmenu a životné prostredie (44%), zdravie (40%), ako aj silnejšiu ekonomiku, sociálnu spravodlivosť a pracovné miesta (40%). Jednoznačne sa očakáva, že konferencia prinesie hmatateľné výsledky. Respondentov by do účasti na aktivitách konferencie najviac podnietilo presvedčenie, že ich účasť bude mať skutočný vplyv na ďalšie dianie v EÚ (53%).

Hlas občanov v EÚ

Až 90% Európanov sa zhoduje v tom, že pri rozhodnutiach týkajúcich sa budúcnosti Európy by sa mali viac zohľadňovať hlasy občanov EÚ. 55% Európanov uviedlo hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu ako najúčinnejší spôsob, ako zabezpečiť, aby rozhodovacie orgány na úrovni EÚ zohľadnili názory občanov.

Súvislosti

Popri prebiehajúcich európskych panelových diskusiách občanov, v rámci ktorých sa prijímajú odporúčania pre Konferenciu o budúcnosti Európy, poskytujú dnešné výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra 517 s názvom Budúcnosť Európy pohľad na to, ako Európania vnímajú konferenciu a kľúčové výzvy, ktorým Únia čelí, a aký je ich postoj k nim.

Tento prieskum prebiehal pod spoločnou taktovkou Európskej komisie a Európskeho parlamentu od 16. septembra do 17. októbra 2021 (vlna zisťovania EB 96.1) v 27 členských štátoch EÚ. Prieskum sa realizoval formou osobných rozhovorov a v dôsledku pandémie koronavírusu bol v nevyhnutných prípadoch doplnený rozhovormi online. Celkovo prebehlo 26.530 rozhovorov.

Všetci Európania sa môžu podeliť o svoje názory o vytváraní spoločnej budúcnosti na mnohojazyčnej digitálnej platforme Konferencie o budúcnosti Európy. Aktuálne výsledky osobitného Eurobarometra sú k dispozícii na novom osobitnom webovom sídle Eurobarometra s prístupom k prieskumom Eurobarometra a údajom uverejneným oboma inštitúciami od roku 1974.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Prieskum: Európania sa cítia sebavedomí pri spravovaní svojich osobných financií

Celkovo 86 % Európanov tvrdí, že sa cítia sebavedomí pri spravovaní svojich osobných financií a …