bilcik
Vladimír Bilčík, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Vladimír Bilčík: Digitálny priestor nemôžu okupovať extrémisti


Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Akt o digitálnych službách: Bezpečnejší internet vďaka regulácii platforiem

• schválenie mandátu na rokovania poslancov so zástupcami členských štátov
• opatrenia proti nelegálnym online produktom, službám a obsahu a jasné postupy ich odstraňovania
• možnosti prístupu založené na reklame bez sledovania a zákaz využívania osobných údajoch maloletých na cielenú reklamu
• právo príjemcov služieb žiadať o náhradu škody
• povinné posúdenie rizika a sprehľadnenie algoritmov na boj proti škodlivému obsahu a dezinformáciám

Európsky parlament na svojom poslednom plenárnom zasadnutí schválil súbor opatrení zameraných proti nelegálnemu online obsahu, ktoré posilňujú zodpovednosť platforiem za ich algoritmy a zlepšujú moderovanie obsahu. Text schválený v pléne pomerom hlasov 530 (za): 78 (proti): 80 (zdržalo sa hlasovania) sa stane mandátom Európskeho parlamentu na rokovania s francúzskym predsedníctvom Rady (ministrov) EÚ o konečnom znení novej legislatívy.

Poslankyňa Christel Schaldemose (S&D, DK), ktorá ako spravodajkyňa povedie rokovací tím Parlamentu, po hlasovaní vyhlásila: „Dnešné hlasovanie je dôkazom, že poslanci aj občania EÚ chcú ambiciózne digitálne nariadenie, ktoré zodpovedá výzvam budúcnosti. Za dvadsať rokov, ktoré uplynuli, odkedy sme prijali smernicu o elektronickom obchode, sa toho veľa zmenilo. Online platformy sa stávajú čoraz dôležitejšími v našom každodennom živote a prinášajú nové príležitosti, ale aj nové riziká. Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby to, čo je nezákonné offline, bolo nezákonné aj online. Musíme zaistiť zavedenie digitálnych pravidiel, ktoré budú prospešné pre spotrebiteľov a občanov. Teraz môžeme začať rokovať s Radou a verím, že budeme v tejto veci úspešní.“

Odstránenie nelegálneho obsahu a predchádzanie šíreniu dezinformácií

Návrh aktu o digitálnych službách (DSA) jasne vymedzuje povinnosti a zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, najmä online platforiem, ako sú sociálne médiá či online trhy.

Zavádza tiež takzvané mechanizmy oznamovania nezákonného obsahu a prijímania opatrení, stanovuje však aj záruky v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych online produktov, služieb alebo obsahu. Poskytovatelia hostingových služieb by mali na takéto oznámenia reagovať bez zbytočného odkladu a zohľadniť pritom druh oznamovaného nezákonného obsahu a nevyhnutnosť prijať opatrenie. Poslanci do návrhu zahrnuli aj silnejšie záruky, ktoré majú zabezpečiť, aby sa oznámenia nespracúvali diskriminačne či svojvoľne a aby sa pritom rešpektovali základné práva vrátane slobody prejavu.

Online trhy by podľa poslancov mali zaručiť, že na nich spotrebitelia budú môcť nakúpiť bezpečné online produkty. Zároveň sa v súlade so zásadou „poznaj svojho klienta“ posilňuje možnosť vysledovateľnosti obchodníka.

Viac..  EÚ: Nadobúda účinnosť Akt o digitálnych službách, prelomové pravidlá pre online platformy

Ďalšie povinnosti veľmi veľkých platforiem

Na veľmi veľké online platformy (tzv. VLOPs) sa budú z dôvodu výrazného rizika v oblasti šírenia nezákonného a škodlivého obsahu vzťahovať osobitné povinnosti. Akt o digitálnych službách má pomáhať v boji proti škodlivému (no nie nevyhnutne nezákonnému) obsahu a šíreniu dezinformácií, a to ustanoveniami o povinných posúdeniach rizika, opatreniach na zmiernenie rizika, nezávislých auditoch a transparentnosti tzv. odporúčacích systémov (algoritmov, ktoré určujú, čo používatelia vidia).

Ďalšie kľúčové body

Parlament presadzuje viacero zmien v pôvodnom návrhu, ktorý vypracovala Európska komisia. Poslanci okrem iného požadujú:

· vyňatie mikropodnikov a malých podnikov z určitých povinností stanovených v Akte o digitálnych službách;

· v oblasti cielenej reklamy možnosť transparentnejšieho a informovanejšieho rozhodovania pre príjemcov služieb, okrem iného na základe informácií o tom, ako budú ich údaje speňažované; odmietnutie súhlasu by nemalo byť zložitejšie alebo časovo náročnejšie ako udelenie súhlasu – v prípade odmietnutia alebo odvolania súhlasu by prijímatelia mali dostať iné možnosti prístupu k online platforme vrátane možností založených na reklame bez sledovania;

· zákaz využívania techník cielenia alebo zosilňovania vplyvu založené na osobných údajoch maloletých osôb na účely zobrazovania reklamy, povolené by nemalo byť ani cielenie na jednotlivcov na základe osobitných kategórií údajov, ktoré umožňujú cieliť na zraniteľné skupiny;

· kompenzácie: príjemcovia digitálnych služieb a organizácie, ktoré ich zastupujú, musia mať možnosť požiadať o náhradu akejkoľvek škody spôsobenej platformami, ktoré nedodržiavajú povinnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti;

· zákaz pre online platformy uplatňovať voči používateľom techniky zavádzania alebo nabádania zamerané na to, aby ovplyvňovali ich správanie prostredníctvom tzv. temných vzorcov;

· väčší výber, pokiaľ ide o poradie založené na algoritmoch: veľmi veľké online platformy by mali poskytovať aspoň jeden odporúčací systém, ktorý nie je založený na profilovaní.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Ukrajina potrebuje 3-4 miliardy eur mesačne, aby mohla fungovať ako štát. VIDEO

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Parlament …