technologie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EK navrhla opatrenia v záujme spravodlivého a inovatívneho dátového hospodárstva


Komisia navhrla nové pravidlá týkajúce sa toho, kto môže používať údaje vytvorené v EÚ vo všetkých hospodárskych odvetviach a získať prístup k takýmto údajom. Akt o údajoch zabezpečí spravodlivosť v digitálnom prostredí, stimuluje konkurencieschopný trh s údajmi, otvorí príležitosti na inovácie založené na údajoch a zlepší prístupnosť údajov pre všetkých. Výsledkom budú nové, inovatívne služby a konkurencieschopnejšie ceny za popredajné služby a opravu pripojených predmetov. Tento posledný horizontálny základný prvok dátovej stratégie Komisie bude zohrávať kľúčovú úlohu v digitálnej transformácii v súlade s digitálnymi cieľmi do roku 2030.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestager k tomu uviedla: Spotrebiteľom a podnikom chceme poskytnúť ešte väčšiu kontrolu nad tým, čo možno urobiť s ich údajmi, a objasniť, kto a za akých podmienok má prístup k údajom. Ide o kľúčovú digitálnu zásadu, ktorá prispeje k vytvoreniu stabilného a spravodlivého hospodárstva založeného na údajoch a bude usmerňovať digitálnu transformáciu do roku 2030.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton doplnil: „Dnes sme urobili dôležitý krok k odblokovaniu veľkého množstva priemyselných údajov v Európe, z čoho budú mať prospech podniky, spotrebitelia, verejné služby a spoločnosť ako celok. Doteraz sa využívala len malá časť priemyselných údajov, pričom potenciál na rast a inovácie je obrovský. Akt o údajoch zabezpečí, že priemyselné údaje budú zdieľané, uchovávané a spracúvané v plnom súlade s európskymi pravidlami. Bude tvoriť základný kameň silného, inovatívneho a zvrchovaného európskeho digitálneho hospodárstva.“

Údaje sú nerivalitným statkom, ako napríklad pouličné osvetlenie alebo pekný výhľad: majú k nim prístup mnohí ľudia naraz a môžu sa využívať opakovane bez vplyvu na ich kvalitu či bez rizika, že sa ich dodávky vyčerpajú. Objem údajov neustále rastie – z 33 zettabajtov vygenerovaných v roku 2018 na očakávaných 175 zettabajtov v roku 2025. Ide o nevyužitý potenciál: 80 % priemyselných údajov sa nikdy nevyužije. Akt o údajoch rieši právne, hospodárske a technické otázky, ktoré vedú k nedostatočnému využívaniu údajov. Vďaka novým pravidlám bude možné opakovane využívať viac údajov, pričom sa očakáva, že do roku 2028 to prinesie zvýšenie HDP o 270 miliárd eur.

Návrh aktu o údajoch zahŕňa:

  • Opatrenia umožňujúce používateľom pripojených zariadení získať prístup k údajom, ktoré vygenerovali a ktoré často zbierajú výlučne výrobcovia, a opatrenia na výmenu takýchto údajov s tretími stranami s cieľom poskytovať popredajné alebo iné inovatívne služby založené na údajoch. Zachováva stimuly pre výrobcov, aby naďalej investovali do tvorby vysokokvalitných údajov tým, že pokryjú svoje náklady spojené s transferom a vylúčia využívanie zdieľaných údajov v priamej konkurencii s ich výrobkom.
  • Opatrenia na vyváženie vyjednávacej sily MSP tým, že sa zabráni zneužívaniu zmluvnej nerovnováhy v zmluvách o zdieľaní údajov. Akt o údajoch ich bude chrániť pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami uloženými zmluvnou stranou s výrazne silnejšou vyjednávacou pozíciou. Komisia takisto vypracuje vzorové zmluvné podmienky s cieľom pomôcť takýmto spoločnostiam pri navrhovaní a vyjednávaní spravodlivých zmlúv o zdieľaní údajov.
  • Prostriedky, ktoré subjektom verejného sektora umožnia získať prístup k údajom súkromného sektora a používať takéto údaje, ktoré sú potrebné za výnimočných okolností, najmä v prípade všeobecného ohrozenia, ako sú povodne a prírodné požiare, alebo na vykonávanie právneho mandátu, ak údaje nie sú inak k dispozícii. Prehľad o údajoch je potrebný na rýchlu a bezpečnú reakciu, ako aj v záujme čo najmenšieho zaťaženia podnikov.
  • Nové pravidlá umožňujúce zákazníkom účinne prejsť medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb spracovania cloudových údajov a zaviesť záruky proti nezákonnému prenosu údajov.
Viac..  Rada sa dohodla na pozícii k implementácii reforiem Bazilej III

Okrem toho sa v akte o údajoch posudzujú určité aspekty smernice o databázach, ktorá bola vytvorená v 90. rokoch 20. storočia s cieľom chrániť investície do štruktúrovanej prezentácie údajov. V akte sa najmä objasňuje, že databázy s údajmi zo zariadení a z predmetov pripojených k internetu vecí by nemali podliehať samostatnej právnej ochrane. Tým sa zabezpečí prístup k nim a ich využívanie.

Spotrebitelia a podniky budú mať prístup k údajom zo svojho zariadenia a budú ich môcť využívať na poskytovanie popredajných služieb a služieb s pridanou hodnotou, ako je napríklad prediktívna údržba. Ak budú mať spotrebitelia a užívatelia, ako napr. poľnohospodári, letecké spoločnosti alebo stavebné spoločnosti, viac informácií, budú môcť prijímať lepšie rozhodnutia, napríklad pri nákupe kvalitnejších alebo udržateľnejších výrobkov a služieb, čo prispeje k cieľom Zelenej dohody.

Podniky a priemyselné subjekty budú mať k dispozícii viac údajov a budú využívať výhody konkurenčného trhu s údajmi. Poskytovatelia popredajných služieb budú môcť ponúkať personalizovanejšie služby a za rovnakých podmienok súťažiť s porovnateľnými službami, ktoré ponúkajú výrobcovia, zatiaľ čo údaje sa budú môcť kombinovať s cieľom vyvinúť úplne nové digitálne služby.

Komisia v nadväznosti na Európsku dátovú stratégiu uverejnila aj prehľad spoločných európskych dátových priestorov, ktoré sa vyvíjajú v rôznych odvetviach a oblastiach.

Súvislosti

Po akte o správe údajov je dnešný návrh druhou hlavnou legislatívnou iniciatívou vyplývajúcou z Európskej dátovej stratégie z februára 2020, ktorej cieľom je, aby sa EÚ stala lídrom v našej spoločnosti založenej na údajoch.

Tieto iniciatívy spoločne uvoľnia hospodársky a spoločenský potenciál údajov a technológií v súlade s pravidlami a hodnotami EÚ. Vytvoria jednotný trh, ktorý umožní voľný tok údajov v rámci EÚ a medzi odvetviami, z čoho budú mať prospech podniky, výskumníci, orgány verejnej správy a spoločnosť ako celok.

Zatiaľ čo akt o správe údajov, ktorý bol predložený v novembri 2020 a schválený spoluzákonodarcami v novembri 2021, vytvára procesy a štruktúry na uľahčenie zdieľania údajov spoločnosťami, jednotlivcami a verejným sektorom, v akte o údajoch sa objasňuje, kto môže z údajov vytvárať hodnotu a za akých podmienok.

Od 3. júna do 3. septembra 2021 prebiehala otvorená verejná konzultácia týkajúca sa aktu o údajoch, v rámci ktorej sa zhromaždili názory na opatrenia zamerané na dosiahnutie spravodlivého zdieľania údajov, hodnoty pre spotrebiteľov a podniky. Výsledky boli zverejnené 6. decembra 2021.

O mam

Avatar