EU, komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia posilňuje systém zemepisných označení s cieľom udržať vysokú kvalitu a ochranu


Európska komisia prijala svoj návrh prepracovať systém zemepisných označení vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov. Nové opatrenia by mali zintenzívniť zavádzanie zemepisných označení v celej Únii v prospech hospodárstva vidieckych oblastí, ako aj umožniť vyššiu úroveň ochrany – najmä v online prostredí. Cieľom je udržať vysokú kvalitu potravín a noriem v EÚ a zaručiť ochranu nášho kultúrneho, gastronomického a miestneho dedičstva a jeho uznanie ako autentických produktov na celom svete.

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski v tejto súvislosti uviedol: „Zemepisné označenia reprezentujú bohatstvo a rozmanitosť nášho európskeho kulinárskeho dedičstva. Dnešný návrh je zameraný na posilnenie a ďalšiu harmonizáciu nášho právneho rámca, čím chceme podporiť výrobu tradičných kvalitných výrobkov. Výhody z toho budú plynúť vidieckym oblastiam a ich ekonomike v celej Únii a prispejeme tak k zachovávaniu miestnych tradícií a prírodných zdrojov. Takisto sa zintenzívni ochrana celosvetovej povesti agropotravinových výrobkov EÚ.“

Komisia navrhuje tieto opatrenia na posilnenie a zlepšenie existujúceho systému zemepisných označení:

  • Skrátený a zjednodušený postup registrácie: rôzne technické a procesné pravidlá pri registrovaní zemepisných označení sa zlúčia – výsledkom bude jednotný zjednodušený registračný postup pre žiadateľov z EÚ aj mimo nej. Keďže sa harmonizáciou skráti čas od predloženia prihlášky po registráciu, možno očakávať, že systém si získa priazeň väčšieho počtu výrobcov.
  • Zvýšená ochrana v online prostredí: nový rámec zaručí zvýšenú ochranu zemepisných označení na internete, predovšetkým pri predaji na online platformách, ako aj ochranu pred registráciou a používaním zemepisných označení v systéme doménových mien v zlej viere.
  • Väčšia udržateľnosť: v priamej súvislosti so stratégiou Z farmy na stôl budú výrobcovia môcť zakomponovať svoje úsilie o spoločenskú, environmentálnu alebo hospodársku udržateľnosť do svojich špecifikácií výrobku a stanoviť v nich súvisiace požiadavky. Prispejú tak k ochrane prírodných zdrojov a vidieckej ekonomiky, zabezpečeniu miestnych odrôd rastlín a plemien zvierat, ochrane krajiny vo oblasti výroby a zlepšovaniu životných podmienok zvierat. Mohli by tak zaujať spotrebiteľov, ktorí chcú znížiť svoj vplyv na životné prostredie.
  • Posilnenie postavenia skupiny výrobcov: členské štáty budú musieť uznať skupiny výrobcov využívajúcich zemepisné označenie na ich žiadosť. Uznané skupiny budú mať právomoc spravovať, presadzovať a rozvíjať svoje zemepisné označenia, na čo im poslúži prístup k orgánom boj proti falšovaniu a colným orgánom vo všetkých členských štátoch.

Súčasťou návrhu je znova aj systém kvality pre zaručenú tradičnú špecialitu a používanie pojmu „horský výrobok“ ako nepovinného výrazu kvality.

Členské štáty zostávajú zodpovedné za vykonávanie na vnútroštátnej úrovni, pričom za registráciu, zmenu a zrušenie registrácie je naďalej zodpovedná Komisia. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) bude pri preskúmavaní poskytovať technickú podporu, aby sa postupy urýchlili. Komisia a EUIPO v otázke zemepisných označení spolupracujú už štyri roky. EUIPO prispel k posúdeniu približne 1 300 žiadostí a vytvoril GIview – novú databázu na vyhľadávanie všetkých chránených názvov prepojenú na register zemepisných označení EÚ.

Viac..  Únia je za vznik špecializovaného súdu, ktorý by vyšetril ruské vojnové zločiny

Dnes prijatý návrh dostal svoju podobu počas rozsiahlych konzultácií. V októbri 2020 sa uverejnilo úvodné posúdenie vplyvu, od 15. januára 2021 do 9. apríla 2021 nasledovala verejná konzultácia, ako aj cielené konzultácie s členskými štátmi a relevantnými organizáciami v tejto sfére.https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Potraviny-a-napoje-system-zemepisnych-oznaceni-EU-revizia-_sk

Súvislosti

Zemepisné označenia chránia názvy výrobkov s osobitnými vlastnosťami, kvalitou alebo povesťou a z konkrétnych regiónov pred napodobňovaním a falšovaním. Okrem toho fungujú ako osvedčenie, že výrobky boli vyrobené podľa prísnych noriem v regióne ich pôvodu.

hodnotenia uverejneného v decembri 2021 vyplynulo, že existujúci rámec je účinný a zabezpečuje jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ. Takisto však odhalilo určité nedostatky, ako napríklad malú informovanosť spotrebiteľov o zemepisných označeniach v niektorých členských štátoch, ako aj nízku mieru presadzovania súvisiacich právnych predpisov. Okrem toho z neho vyplynul aj poznatok, že v systéme zemepisných označení by mohli významnejšiu úlohu zohrávať environmentálna udržateľnosť a dobré životné podmienky zvierat.

Ako súčasť systému duševného vlastníctva v EÚ sú názvy výrobkov zaregistrovaných pod zemepisným označeniami právne chránené pred napodobňovaním, zneužívaním a vyvolávaním mylných predstáv, a to na území EÚ aj v krajinách mimo nej, ak sa podpísala osobitná dohoda o ochrane. Ženevský akt týkajúci sa zemepisných označení predstavuje dodatočný multilaterálny rámec na ich ochranu.

Ochranu názvov poľnohospodárskych výrobkov a vín zabezpečujú chránené označenie pôvodu (CHOP) a chránené zemepisné označenie (CHZO), na liehoviny sa vzťahuje zemepisné označenie (ZO). Medzi najznámejšie výrobky so zemepisným označením patria: Bayerisches Bier, Champagne, Irish Whiskey, olivy Kalamata, Parmigiano Reggiano, Polska Wódka, Queso Manchego a Roquefort. Európska únia chráni aj zaručené tradičné špeciality (ZTŠ), teda názvy poľnohospodárskych výrobkov, ktoré zdôrazňujú tradičné aspekty výrobku, ktoré nie sú spojené s určitou zemepisnou oblasťou. Ako príklady známych výrobkov so ZTŠ možno uviesť Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa, Amatriciana tradizionale, Hollandse maatjesharing a Kriek.

K marcu 2022 bol zaregistrovaných 3 458 názvov: 1 624 názvov vín,1 576 názvov poľnohospodárskych potravinových výrobkov a potravín a 258 názvov liehovín. V najnovšej štúdii o zemepisných označeniach uverejnenej v roku 2020 sa zistilo, že predajná hodnota výrobku s chráneným názvom je v priemere dvojnásobne vyššia než podobného výrobku bez certifikácie. Podľa štúdie sa odhaduje, že ročná hodnota predaja výrobkov s chráneným zemepisným označením dosahuje 74,76 miliardy eur, z čoho jedna pätina pripadá na vývoz mimo Európskej únie.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

vino

Export šumivých vín z únie vlani prvý raz za desaťročie klesol

Export šumivých vín z Európskej únie (EÚ) vlani klesol o šesť percent na 494 miliónov …