elektrina
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Trhy s energiou: EK navrhuje krátkodobé núdzové opatrenia aj dlhodobé kroky k zlepšeniu

V odozve na už niekoľko mesiacov výnimočne vysoké a nestále ceny energie predstavila Komisia niekoľko dodatočných krátkodobých opatrení, ktorými možno riešiť vysoké ceny energie a možné prerušenie dodávok z Ruska. Zároveň predstavila niekoľko oblastí, v ktorých možno trh s elektrinou zlepšiť tak, aby bol pripravený na prechod od fosílnych palív a lepšie odolával cenovým otrasom. Spotrebitelia by mali byť chránení a mať k dispozícii cenovo dostupnú elektrickú energiu.

Komisárka pre energetiku Kadri Simsonová vyhlásila: „EÚ vytvorila funkčný a dobre prepojený trh s energiou, ktorý v súčasnej náročnej situácii naďalej spoľahlivo poskytuje dodávky energie. Výnimočné časy si však vyžadujú výnimočné opatrenia. Preto dnes predstavujeme ďalšie protiopatrenia, ktorými môžu členské štáty zakročiť proti vysokým cenám. Keďže Rusko pokračuje v bezdôvodnej vojne proti Ukrajine, musíme pre prípad prerušenia dodávok plynu pripraviť solidárne opatrenia a možné cenové intervencie. Zároveň ďalej pracujeme na zlepšovaní trhu s elektrinou s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľov, obmedziť kolísavosť cien a pokračovať v zelenej transformácii.

Krátkodobé intervenčné opatrenia

Komisia vyzýva členské štáty, aby naďalej používali súbor nástrojov pre ceny energie, ktorý im umožňuje znížiť faktúry za energiu pre európskych spotrebiteľov. Okrem toho majú členské štáty k dispozícii niekoľko krátkodobých opatrení, ktoré môžu uplatniť teraz aj počas ďalšej vykurovacej sezóny.

Na trhoch s plynom:

  • Členské štáty môžu dočasne rozšíriť reguláciu cien pre koncových spotrebiteľov na široké spektrum zákazníkov vrátane domácností a priemyslu.
  • Možno dočasne prerušiť obchodovanie a prijať núdzové opatrenia v oblasti likvidity, aby ďalej fungovali komoditné trhy a pritom sa dodržiavali pravidlá štátnej pomoci.
  • Energetická platforma EÚ môže slúžiť na zhromaždenie dopytu po plyne, zabezpečenie konkurencieschopných cien plynu prostredníctvom dobrovoľných spoločných nákupov a zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív.

Možné intervencie členských štátov na trhoch s elektrickou energiou:

  • Možnosť prerozdeľovať mimoriadne vysoké inframarginálne príjmy (tzv. neočakávané zisky) na podporu spotrebiteľov sa rozširuje aj na ďalšiu vykurovaciu sezónu.
  • Okrem toho sa na financovanie podpory spotrebiteľov môžu použiť príjmy z preťaženia.
  • Regulovanie maloobchodných cien možno dočasne rozšíriť na malé a stredné podniky.
  • V prípade regiónov s veľmi obmedzeným prepojením možno na palivové náklady pri výrobe energie zaviesť dotácie s cieľom znížiť cenu elektriny, pokiaľ sú tieto dotácie zlučiteľné so zmluvami EÚ, a teda neobmedzujú cezhraničný vývoz, sú v súlade s odvetvovými právnymi predpismi a rešpektujú pravidlá štátnej pomoci.

Opatrenia EÚ pre prípad úplného prerušenia dodávok plynu

V prípade úplného prerušenia dodávok ruského plynu môžu byť na zvládnutie situácie potrebné ďalšie výnimočné opatrenia. Komisia vyzýva členské štáty, aby obnovili svoje pohotovostné plány podľa odporúčaní uvedených v jej revízii pripravenosti EÚ.

  • Komisia pomôže vypracovať koordinovaný plán EÚ na zníženie dopytu s preventívnymi dobrovoľnými obmedzeniami, ktoré budú pripravené pre prípad núdzovej situácie. V duchu solidarity by mohli menej postihnuté členské štáty znížiť svoj dopyt po plyne v prospech viac postihnutých členských štátov.
  • Na doplnenie týchto opatrení možno bude v prípade úplného prerušenia dodávok potrebné zaviesť na úrovni EÚ administratívny cenový strop pre plyn. Ak sa tento strop zavedie, mal by sa obmedziť len na trvanie núdzového stavu v EÚ, pričom by nemal ohroziť schopnosť EÚ prilákať alternatívne zdroje potrubného plynu či skvapalneného zemného plynu a znížiť dopyt.
Viac..  EÚ: nové prísnejšie pravidlá pre kybernetickú a fyzickú odolnosť kritických subjektov a sietí

Nadčasový model trhu s elektrinou

V nedávnej správe agentúry ACER sa dospelo k záveru, že základné prvky tohto trhového modelu prinášajú spotrebiteľom významné výhody. Konštatuje sa v nej aj to, že existuje niekoľko spôsobov, ako lepšie chrániť spotrebiteľov a dodávať cenovo dostupnú elektrinu, upevniť a zvýšiť odolnosť trhu voči budúcim otrasom a ďalej ho prispôsobovať cieľom Európskej zelenej dohody.

Komisia preto nastolila niekoľko otázok, ktoré treba preskúmať v záujme optimálneho fungovania trhu v budúcnosti. Týkajú sa trhových nástrojov na ochranu spotrebiteľov pred kolísavosťou cien, opatrení na posilnenie reakcie strany spotreby a podporu individuálnych systémov vlastnej spotreby, vhodných investičných signálov a transparentnejšieho dohľadu nad trhom. Komisia začne na základe dnes predloženej analýzy proces posúdenia vplyvu možných zmien modelu trhu s elektrinou.

Súvislosti

V nadväznosti na súbor nástrojov pre ceny energie z októbra 2021 Komisia 8. marca 2022 predložila členským štátom dodatočné usmernenia, ako chrániť podniky a domácnosti pred vysokými cenami. Potvrdila, že za výnimočných okolností majú štáty možnosť regulovať ceny pre koncových spotrebiteľov, a opísala, ako môžu prerozdeliť príjmy z vysokých ziskov odvetvia energetiky a obchodovania s emisiami medzi spotrebiteľov. Komisia 23. marca načrtla ďalšie možnosti na zmiernenie vysokých cien energie a navrhla minimálne povinnosti, pokiaľ ide o skladovanie plynu a dobrovoľné spoločné nákupy plynu.

Na zasadnutí Európskej rady 24. – 25. marca 2022 vedúci predstavitelia EÚ požiadali Komisiu, aby predložila návrhy na riešenie problému nadmerných cien elektriny pri súčasnom zachovaní integrity jednotného trhu, stimulov pre zelenú transformáciu a bezpečnosti dodávok. Zároveň sa má predísť neprimeraným rozpočtovým nákladom. Komisia sa zaviazala, že posúdi možnosti prispôsobiť model trhu EÚ s elektrickou energiou a predloží podrobný plán, ako ukončiť našu závislosť od ruských fosílnych palív.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Koncepcia trhu s elektrinou: Komisia otvára konzultáciu k reforme

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k reforme koncepcie trhu Európskej únie s elektrinou. Jej cieľom je …

Consent choices