hojsik
Martin Hojsík, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Martin Hojsík: Právna analýza o možnostiach odškodnenia obyvateľov Zemplínu za ujmy zo znečistenia prostredia PCB

hojsíkPoslanec Európskeho parlamentu a podpredseda Progresívneho Slovenska Martin Hojsík dnes odovzdal starostom a poslancom z obcí regiónu Zemplín právnu analýzu možností odškodnenia miestnych občanov za ujmy vyplývajúce z dlhodobého znečistenia ich prostredia toxickými polychlórovanými bifenylmi (PCB). 

“Ide o jeden z najhorších prípadov dlhodobého porušovania práva ľudí na priaznivé životné prostredie. Tieto celosvetovo zakázané toxické látky aj 38 rokov po ukončení ich výroby v Chemku Strážske pre nečinnosť štátu a  súkromného sektora stále kontaminujú okolité prostredie. Následkom sú mnohými štúdiami preukázané negatívne zdravotné a ekonomické dopady na obyvateľov a obyvateľky regiónu či obmedzovanie konzumácie časti potravín zo strany štátnej správy,” opísal stále pretrvávajúci problém europoslanec Martin Hojsík.

V snahe riešiť túto environmentálnu nespravodlivosť, v ktorej nebola vyvodená zodpovednosť, napravené škody a stále sa riešenia nerealizujú dostatočne dôsledne a rýchlo, prišiel Martin Hojsík s myšlienkou právne analyzovať možnosti odškodnenia ľudí za ujmy ľudí zo znečistenia ich prostredia PCB. Prvý podnet mu vnukol prof. Tomáš Trnovec, ktorého dlhoročný inovatívny výskum priniesol dôležité poznatky o rozsahu a závažnosti znečistenia prostredia regiónu Zemplín PCB.

Vypracovanie tejto právnej analýzy zadal tímu právnikov a právničiek vedených doc. JUDr. Mariannou Novotnou PhD. z renomovanej Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. “Je svojou povahou, zameraním a mierou komplexnosti precedentnou a jedinou štúdiou svojho druhu na Slovensku i v európskom priestore v oblasti mapovania možností a mechanizmov poskytnutia kompenzácie vzniknutých ujm ľuďom žijúcim v oblastiach znečistených toxickými (PCB) látkami,”vysvetlil Martin Hojsík z PS.

Právna analýza vo svojom závere konštatuje, že na základe informácií o environmentálnej záťaži PCB látkami v dotknutom regióne existuje niekoľko druhov nárokov finančného ako aj nemajetkového charakteru, ktoré z pohľadu práva patria poškodeným obyvateľom. Poškodení obyvatelia majú právo na náhradu jednorazového odškodnenia ujmy v peniazoch na základe úpravy tzv. ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka voči súkromným spoločnostiam – právnickým osobám Chemko, a.s. Strážske v likvidácii, TP 2, s.r.o. a potenciálne tiež Ekologické služby, a.s. z dôvodu, že im trvalým znečisťovaním životného prostredia v oblasti, v ktorej poškodení žijú, spôsobujú ujmu na ich osobnostných právach.

“Znečisťovaním životného prostredia v tak významnej miere ako je tomu v prípade PCB a Zemplína, poškodení obyvatelia nemôžu realizovať v plnej miere svoje práva, najmä právo na rozvíjanie osobnosti, na ochranu života a zdravia, práva na súkromie a rodinný život, a v konkrétnej rovine tak práva piť nezávadnú vodu, dýchať čistý vzduch, jesť nezávadné potraviny a práva na celkovú environmentálnu bezpečnosť. Poškodeným osobám je v dôsledku aktivít zmienených právnických osôb upierané právo rozvíjať svoju osobnosť rovnakým spôsobom a rovnako neobmedzene, ako iným subjektom nežijúcim v blízkosti podobnej environmentálnej záťaže,” doplnil Hojsík.

Viac..  Izraelský prezident Herzog v EP: Antisemitizmus zostáva a popieranie holokaustu stále existuje

“Poškodení majú voči zmieneným právnickým osobám tiež právo na náhradu ujmy na zdraví v peniazoch, ak v dôsledku znečistenia utrpeli konkrétne poškodenie zdravia (napríklad poruchu štítnej žľazy, autoimunitné ochorenie, poruchu reprodukcie, rakovinu a pod.), a to na základe zodpovednosti za škodu spôsobenú zvlášť nebezpečnou prevádzkou, resp. prevádzkovou činnosťou týchto právnických osôb, tiež podľa Občianskeho zákonníka. Poškodení majú právo dožadovať sa tiež náhrady za zníženie hodnoty ich majetku v dôsledku znečistenia, konkrétne ich nehnuteľností a hospodárskych zvierat, ak sa im podarí preukázať, že hodnota ich majetku klesla práve kvôli existujúcemu znečisteniu v regióne,” opísal nároky poškodených europoslanec Hojsík.

“Tieto práva (právo na jednorazové finančné zadosťučinenie, na náhradu ujmy na zdraví v peniazoch a na náhradu za zníženie hodnoty majetku) by si mohli poškodení obyvatelia uplatňovať nielen voči právnickým osobám, ale aj voči štátu, ak sa im podarí preukázať, že štát na úseku odstránenia znečistenia nekonal, hoci konať mal. Na základe dostupných informácií sa zdá, že by tento predpoklad mal byť splnený,” zdôraznil europoslanec za Progresívne Slovensko Hojsík.

Martin Hojsík bude ďalej pomáhať miestnym obyvateľom v snahe o dôsledné a rýchle odstránenie  znečistenia Zemplína PCB a v domáhaní sa environmentálnej spravodlivosti vrátane náležitého odškodnenia: “Verím, že precedentné zistenia tejto analýzy povzbudia k aktivitám pre ochrane svojich práv na priaznivé životné prostredie, environmentálnu spravodlivosť a odškodnenie za ujmy spôsobené znečistením aj ľudí v iných regiónoch zasiahnutých závažnou kontamináciou prostredia.” 

O mam

Avatar
Consent choices