Oblečenie, odevy. PHOTO: © European Union 2022

Európska iniciatíva občanov: Dobré oblečenie, spravodlivé odmeňovanie

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „Good Clothes, Fair Pay“ (Kvalitné oblečenie za spravodlivú mzdu).

Iniciatíva vyzýva Komisiu, aby navrhla právne predpisy, ktorými by sa od spoločností pôsobiacich v odevnom a obuvníckom priemysle vyžadovalo, aby sa vo svojich dodávateľských reťazcoch s náležitou starostlivosťou venovali mzdám zabezpečujúcim životné minimum. Podľa organizátorov sa má takáto náležitá starostlivosť zamerať na plnenie šiestich cieľov. Patrí k nim: identifikácia a zmierňovanie nepriaznivých vplyvov na ľudské práva a predchádzanie takýmto vplyvom; znižovanie chudoby v Únii a na celom svete, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať ženám, migrantom a pracovníkom s neistými pracovnými zmluvami a nutnosti zakročiť proti detskej práci; zákaz nekalých obchodných praktík; poskytovanie práva na informácie spotrebiteľom a zlepšenie transparentnosti a zodpovednosti podnikov v odevnom a obuvníckom priemysle.

Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu.

Ďalšie kroky

Po dnešnej registrácii majú organizátori šesť mesiacov na to, aby začali zbierať podpisy. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore od občanov aspoň zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť vyjadriť. Môže sa rozhodnúť, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.

Viac..  Využívanie talentov v Európe: nový stimul pre regióny EÚ

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Iniciatíva je prípustná, ak spĺňa tieto podmienky: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Komisii bolo doposiaľ doručených 114 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 90 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky na zaregistrovanie.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

hojsik

Europoslanec Martin Hojsík: Nerobíme dosť na to, aby sme chránili ľudí pred toxickými látkami

Začneme témou toxických látok. Vy ste sa dali testovať na prítomnosť toxických látok. Prečo? Ja …

Consent choices