simecka
Michal Šimečka, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: European Union 2022.

Michal Šimečka: Sociálne siete sa stali neúnosne toxickým priestorom

Nový súbor digitálnych pravidiel EÚ, ktoré nedávno schválil Európsky parlament, stanovuje bezprecedentné štandardy týkajúce sa zodpovednosti online spoločností na otvorenom a konkurenčnom digitálnom trhu.

Čo je nelegálne offline, malo by byť nelegálne aj online

Akt o digitálnych službách ukladá jasné povinnosti poskytovateľom digitálnych služieb, ako sú sociálne médiá či online trhy. Zameriava sa pritom na boj proti šíreniu nelegálneho obsahu, online diskriminácii a ďalším spoločenským hrozbám. Čím sú online platformy väčšie a rizikovejšie pre spoločnosť, tým väčšia je aj ich zodpovednosť.

„Sociálne siete sa stali neúnosne toxickým priestorom. Samoregulácia technologických gigantov zjavne nefunguje, keďže ich algoritmy naďalej šíria nebezpečný a nenávistný obsah, a súčasne nedokážu zabrániť opakovaným únikom citlivých osobných údajov. Ak sú pre nás bezpečnosť našich občanov, stabilita demokracie a férovejšie nastavenie trhu prioritou, prijatie silných štandardov na európskej úrovni je nevyhnutným a dôležitým krokom vpred,” povedal Michal Šimečka /PS, RE/.

Nové povinnosti zahŕňajú:

· nové opatrenia na boj proti nelegálnemu online obsahu a povinnosť pre platformy promptne reagovať, pričom zároveň musia dodržiavať základné práva vrátane slobody prejavu a ochrany údajov;

· posilnenie vystopovateľnosti a kontrol obchodníkov na online trhoch s cieľom zaistiť bezpečnosť produktov a služieb (vrátane náhodných kontrol zameraných na prípadný výskyt nelegálneho obsahu);

· zvýšenie transparentnosti a posilnenie zodpovednosti platforiem, napríklad prostredníctvom jasných informácií o kontrole obsahu alebo používaní algoritmov na odporúčanie obsahu (tzv. odporúčacie systémy); používatelia budú môcť rozhodnutia platforiem týkajúce sa kontroly obsahu spochybniť;

· zákaz zavádzajúcich praktík a určitých druhov cielenej reklamy, napríklad reklamy zameranej na deti a založenej na citlivých údajoch; zákaz sa týka aj tzv. temných vzorcov a zavádzajúcich praktík, ktoré účelovo ovplyvňujú rozhodnutia používateľov.

Veľmi veľké online platformy a vyhľadávače (s minimálne 45 miliónmi používateľov mesačne), s ktorými sa spájajú najväčšie riziká, budú musieť spĺňať prísnejšie povinnosti presadzované Komisiou. Budú musieť predchádzať systémovým rizikám (ako je šírenie nelegálneho obsahu, negatívny vplyv na základné práva, volebné procesy, rodovo motivované násilie a duševné zdravie) a podliehať nezávislým auditom. Tieto platformy budú tiež musieť dať používateľom možnosť voľby pokiaľ ide o cielené odporúčania založené na profilovaní. Takisto budú musieť príslušným orgánom a výskumníkom umožniť prístup k svojim údajom a algoritmom.

Zoznam pravidiel pre strážcov prístupu

Akt o digitálnych trhoch stanovuje povinnosti pre veľké online platformy, ktoré na digitálnom trhu fungujú ako tzv. strážcovia prístupu („gatekeepers“), t. j. platformy, ktoré majú na online trhu také dominantné postavenie, že spotrebitelia sa im prakticky nemôžu vyhnúť. Cieľom aktu je zabezpečiť spravodlivejšie podnikateľské prostredie a viac služieb pre spotrebiteľov.

Aby sa zamedzilo nespravodlivým praktikám, strážcovia prístupu budú musieť:

· umožniť tretím stranám interoperabilitu s ich vlastnými službami. To znamená, že menšie platformy budú môcť žiadať dominantné platformy, aby umožnili výmenu správ, zvukových správ a súborov ich používateľom naprieč aplikáciami. Používatelia tak budú mať väčší výber a vyhnú sa tzv. efektu odkázanosti iba na jednu aplikáciu alebo platformu;

Viac..  Ivan Štefanec: Európsky parlament tlieskal účastníkom Sviečkovej manifestácie

· povoliť komerčným používateľom prístup k údajom, ktoré vygenerujú na platforme strážcu prístupu, a dať im možnosť propagovať svoje produkty a služby a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi mimo platformy strážcu prístupu.

Strážcovia prístupu už nebudú môcť:

· hodnotiť na svojich platformách svoje vlastné služby alebo produkty lepšie než produkty alebo služby tretích strán (tzv. sebauprednostňovanie);

· zamedziť používateľom jednoducho odinštalovať akýkoľvek predinštalovaný softvér alebo aplikáciu alebo používať aplikácie či obchody s aplikáciami tretích strán;

· spracúvať osobné údaje používateľov na účely cielenej reklamy, pokiaľ na to nezískali výslovný súhlas.

Sankcie

Komisia môže uskutočniť prešetrenie trhu v snahe zabezpečiť riadne dodržiavanie nových pravidiel v súlade s dynamickým vývojom v digitálnym sektore. Ak strážca prístupu pravidlá nedodržiava, Komisia mu môže uložiť pokutu až do výšky 10 % jeho celkového celosvetového obratu v predchádzajúcom finančnom roku, resp. 20 % v prípade opakovaného porušenia pravidiel.

Spravodajkyňa aktu o digitálnych službách Christel Schaldemose (S&D, DK): „Technologické giganty pridlho ťažili z nedostatku pravidiel. Digitálny svet sa stal divokým západom, kde platili pravidlá najväčšieho a najsilnejšieho.Teraz však do mesta zavítal nový šerif – akt o digitálnych službách. Jeho prostredníctvom sa posilnia pravidlá a práva. Otvárame čiernu skriňu algoritmov, aby sme si mohli posvietiť na to, na čom tieto sociálne platformy zarábajú.”

Po tom, ako obidva akty oficiálne schváli Rada, DMA v júli a DSA v septembri, budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnú účinnosť 20. deň po zverejnení.

Akt o digitálnych službách bude priamo uplatniteľný v celej EÚ 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti alebo od 1. januára 2024 (podľa toho, čo nastane skôr). Pokiaľ ide o povinnosti veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov, začne akt o digitálnych službách platiť už skôr, a to štyri mesiace po tom, ako Komisia určí, o ktoré platformy a vyhľadávače ide.

Akt o digitálnych trhoch sa začne uplatňovať šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti. Po tom, ako bude daná spoločnosť klasifikovaná ako „strážca prístupu“, bude mať na splnenie nových povinností šesť mesiacov.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Právny štát v EÚ: Europoslanci zareagovali na výročnú správu EK za rok 2022

Európsky parlament sa vo štvrtok oficiálne vyjadril k najnovšej výročnej správe Európskej komisie o právnom …

Consent choices