cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia navrhuje nové pravidlá týkajúce sa vopred poskytovaných informácií o cestujúcich

Komisia navrhla nové pravidlá na lepšie využívanie vopred poskytovaných informácií o cestujúcich (API). Tento návrh je jedným z kľúčových opatrení určených v Stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu. EÚ napreduje v posilňovaní svojej celkovej bezpečnostnej architektúry, ktorej cieľom je zvýšiť ochranu občanov EÚ, ako sa uvádza aj v piatej správe o pokroku v oblasti bezpečnostnej únie. Správa sa venuje trom rokom solídneho pokroku vo vykonávaní stratégie pre bezpečnostnú úniu. Poukazuje na významné kroky pri posilňovaní ochrany kritickej infraštruktúry pred fyzickými, kybernetickými a hybridnými útokmi, v boji proti terorizmu a radikalizácii, ako aj v boji proti organizovanej trestnej činnosti.

Informácie o cestujúcich pomáhajú zlepšovať kontroly hraníc, znižovať neregulárnu migráciu a identifikovať osoby predstavujúce bezpečnostné riziká. Do EÚ každý rok vstupuje, opúšťa ju alebo ňou prechádza viac ako miliarda cestujúcich. Nové pravidlá zlepšia využívanie údajov API pre potreby kontrol pasažierov ešte pred ich príchodom na vonkajšie hranice. Zároveň posilnia boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu v rámci EÚ. Odstráni sa tak významná medzera v súčasnom právnom rámci, pričom budú dodržané normy EÚ týkajúce sa ochrany a prenosu údajov.

Komisia dnes takisto predkladá správu o troch rokoch výrazného pokroku vo vykonávaní stratégie pre bezpečnostnú úniu a navrhuje nový akčný plán boja proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi objektmi, ktoré stále patrí medzi najlukratívnejšie formy podnikania organizovaných zločineckých skupín.

V nových pravidlách o údajoch API sa zavádzajú tieto prvky:

  • Jednotné pravidlá zberu údajov API. Nové pravidlá zahŕňajú uzavretý zoznam údajových prvkov API, prostriedky na zber údajov API a jednotné miesto na prenos týchto údajov.
  • Povinný zber údajov API na účely riadenia hraníc a boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu pri všetkých letoch vstupujúcich do schengenského priestoru. Uľahčí sa tým cestovanie pre osoby cestujúce do schengenského priestoru, pretože vystúpenie z lietadla a fyzické hraničné kontroly budú trvať kratšie. Povinný zber údajov API na účely presadzovania práva pre všetky lety do EÚ a z EÚ, ako aj pre vybrané lety v rámci Únie. Údaje API sa na takéto účely zhromažďujú v plnom súlade s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov.
  • Kvalitnejšie údaje API, keďže leteckí dopravcovia budú musieť zbierať údaje API len automatizovanými prostriedkami.
  • Efektívnejší prenos údajov API od leteckých dopravcov vnútroštátnym orgánom prostredníctvom nového smerovača, ktorý bude spravovať agentúra EÚ – eu-LISA. Toto technické riešenie je v súlade so zárukami ochrany osobných údajov, keďže údaje API sa budú len prenášať, nie uchovávať.

Ďalšie kroky

Návrh teraz preskúma Európsky parlament a Rada. Po prijatí budú tieto pravidlá priamo uplatniteľné v celej EÚ. Týmito návrhmi sa dopĺňajú ďalšie systémy a iniciatívy EÚ v oblasti riadenia hraníc a bezpečnosti, ktoré sa zavádzajú v priebehu roka 2023 (napr. systém vstup/výstup a Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia). Predpokladá sa, že nové pravidlá zberu a prenosu údajov API sa budú v plnej miere uplatňovať od roku 2028. Po zhotovení smerovača, čo sa očakáva do roku 2026, budú mať verejné orgány a leteckí dopravcovia dva roky na to, aby sa prispôsobili novým požiadavkám a smerovač otestovali, kým sa jeho používanie stane povinným.

Viac..  R. MIKULEC: Európska únia musí reagovať, keď iné štáty nespolupracujú pri návrate migrantov

Súvislosti

Spracúvanie údajov API je účinný nástroj na predbežné kontroly cestujúcich v leteckej doprave umožňujúci urýchliť postupy po príchode a vyčleniť viac zdrojov a času na identifikáciu cestujúcich, ktorí si vyžadujú ďalšiu pozornosť.

V EÚ sa v smernici o API ukladá povinnosť pre prevádzkovateľov leteckej dopravy, aby na požiadanie ešte pred vzletom zaslali údaje API cieľovému členskému štátu EÚ. To sa týka príletov z tretej krajiny a cieľom je zlepšiť kontrolu hraníc a bojovať proti neregulárnej migrácii. Revízia tejto smernice bola avizovaná v pracovnom programe Komisie na rok 2022 a v oznámení o Schengene z júna 2021. Spomínané dve nové nariadenia nahradia smernicu o vopred poskytovaných informáciách o cestujúcich z roku 2004.

Z výsledkov hodnotenia smernice o API z roku 2020 vyplynulo, že súčasné pravidlá zberu údajov API v EÚ už nie sú vhodné na daný účel. Dnešné návrhy sa zaoberajú potrebou harmonizovať a objasniť spôsob zberu údajov API v celej EÚ. Dôraz sa kladie aj na užitočnosť kombinovania údajov API a PNR s cieľom posilniť spoľahlivosť a účinnosť údajov PNR ako nástroja presadzovania práva.

Okrem údajov API, ktoré zhromažďujú leteckí dopravcovia v čase odbavenia a nástupu do lietadla, leteckí dopravcovia zbierajú aj údaje zo záznamov o cestujúcich (PNR) v čase rezervácie letenky. Ide o samostatný súbor informácií, ktoré letecké spoločnosti zhromažďujú pri bežnom výkone svojej činnosti. Prenos údajov PNR vnútroštátnym orgánom a následné využívanie týchto údajov upravuje v EÚ samostatný právny rámec – smernica o PNR prijatá v roku 2016.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

letisko

Pandémia koronavírusu ovplyvňuje cestovanie. Aké sú počas tejto mimoriadnej situácie práva cestujúcich v EÚ?

Zrušili vám kvôli koronavírusu let? Neželáte si už cestovať, alebo vám to zakázal zamestnávateľ? Prečítajte …

Consent choices