vlajka EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK predstavila iniciatívu zameranú na podporu sociálneho dialógu na úrovni EÚ

Komisia predstavila iniciatívu, ktorá má výraznejšie posilniť a podporiť sociálny dialóg prijatím konkrétnych opatrení na úrovni EÚ i jej členských štátov. Opakovane tak potvrdzuje pevný záväzok Únie vo vzťahu k sociálnemu dialógu ako základnému kameňu sociálneho trhového hospodárstva EÚ a jeho konkurencieschopnosti. Iniciatíva dáva sociálnemu dialógu viac slobody prispôsobovať sa meniacemu sa svetu práce a novým trendom na pracovnom trhu v kontexte prechodu na digitálnu a klimaticky neutrálnu ekonomiku a nových možností zamestnania.

Rokovania medzi organizáciami zastupujúcimi zamestnávateľov a zamestnancov (t. j. sociálnymi partnermi) formou sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania pomáhajú zlepšovať životné a pracovné podmienky, ako sú mzda, pracovný čas, dovolenka, rodičovská dovolenka, odborná príprava či opatrenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri práci. Kľúčovú úlohu zohrávajú aj z hľadiska prispôsobovania sa zmenám ekonomických a sociálnych podmienok, ako aj zvyšovania produktivity potrebnej na zlepšenie konkurencieschopnosti európskych podnikov. Všetko to umožňuje zaručiť sociálnu spravodlivosť a demokraciu v práci a zvýšiť prosperitu a odolnosť Európy.

Sociálni partneri majú rozhodujúcu úlohu aj v časoch kríz alebo zmien. Napríklad počas pandémie COVID-19 rýchlo pomohli so zabezpečovaním opatrení v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci či režimov skráteného pracovného času. Sociálni partneri pomáhajú aj pri hľadaní adekvátnych riešení prispôsobenia trhu práce digitálnemu veku. Úzka spolupráca medzi zamestnávateľmi a zamestnancami je nevyhnutná aj z hľadiska efektívnej organizácie priemyselných výrobných činností a zabezpečenia toho, aby pracovné sily získali ekologické a digitálne zručnosti.

Miera a kvalita zapojenia sociálnych partnerov sa však v jednotlivých krajinách značne líši. Popritom na vnútroštátnych úrovniach klesá počet členov v odborových organizáciách, ako aj podiel pracovníkov krytých kolektívnymi zmluvami (z priemeru EÚ na úrovni okolo 66 % v roku 2000 na približne 56 % v roku 2019). Zároveň je menej pravdepodobné, že budú zastúpené novšie formy zamestnania (napr. platformová práca) či isté skupiny (napr. mladí ľudia), pričom v niektorých odvetviach, ako je napr. starostlivosť, kolektívne vyjednávanie takmer úplne chýba.

Komisia preto prichádza s návrhom na odporúčanie Rady, v ktorom sa stanovuje, ako môžu krajiny EÚ výraznejšie posilniť sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie na vnútroštátnej úrovni. Komisia predkladá aj oznámenie o posilnení a podpore sociálneho dialógu na úrovni EÚ. Sociálni partneri boli do prípravy oboch iniciatív úzko zapojení.

Možnosti rozvoja sociálneho dialógu na vnútroštátnej úrovni

V návrhu Komisie na odporúčanie Rady sa členským štátom odporúča:

  • V súlade s vnútroštátnou praxou zaručiť konzultácie so sociálnymi partnermi pri navrhovaní a vykonávaní hospodárskych politík, politík zamestnanosti a sociálnych politík;
  • Obrátiť pozornosť sociálnych partnerov na lnové či atypické formy zamestnania a podnecovať ich k rozsiahlej propagácii výhod sociálneho dialógu a každej z dohodnutých kolektívnych zmlúv;
  • Umožniť zvýšenie potenciálu zamestnaneckých a zamestnávateľských združení, napríklad zaručením prístupu k relevantným informáciám a zaistením podpory od národných vlád.

Navrhované odporúčanie Rady plne rešpektuje tak tradície zavedené v danej krajine, ako aj autonómiu sociálnych partnerov. Umožňuje členským štátom rozhodnúť sa, po zvážení vlastných osobitostí, ako tieto ciele dosiahnuť čo najlepšie.

Podpora zapojenia sociálnych partnerov na úrovni EÚ

Viac..  Nový európsky Bauhaus posúva Európsku zelenú dohodu vpred

V záujme intenzívnejšej podpory úlohy sociálnych partnerov pri tvorbe politík EÚ a posilnenia sektorového sociálneho dialógu na úrovni EÚ navrhuje Komisia súbor opatrení, ktoré majú za cieľ:

  • Posilniť európsky sektorový sociálny dialóg modernizáciou jeho rámca v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi EÚ, prípadne aj revíziou súčasných pravidiel;
  • Pokračovať v podpore sociálnych partnerských dohôd, najmä poskytovaním administratívnej pomoci a právneho poradenstva;
  • Zvýšiť zapojenie sociálnych partnerov do tvorby politík EÚ, napríklad zhromažďovaním názorov európskych sociálnych partnerov z jednotlivých odvetví na politické priority EÚ pred prijatím ročného pracovného programu Komisie;
  • Zefektívniť technickú a finančnú podporu EÚ pre sociálnych partnerov. Komisia tak napríklad v spolupráci so sociálnymi partnermi zriadi výskumnú sieť na monitorovanie a podporu sociálneho dialógu EÚ.

Okrem toho Komisia vyzýva sociálnych partnerov, aby rokovali a uzatvárali viac sociálnych partnerských dohôd a zvýšili členstvo a reprezentatívnu silu odborových zväzov a zamestnávateľských združení.

Komisia bude aj naďalej podporovať sociálny dialóg na medzinárodnej úrovni formou pravidelnej spolupráce s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP), Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ďalšími. Komisia odporúča členským štátom pokračovať v ratifikácii a účinnej implementácii dohovorov MOP.

Ďalšie kroky

Komisia bude v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi sledovať na úrovni EÚ ďalší vývoj navrhovaných opatrení uvedených v oznámení.

Členské štáty prerokujú návrh na odporúčanie Rady predložený Komisiou tak, aby ho Rada mohla prijať. Po prijatí návrhu sa členské štáty vyzvú, aby Komisii predložili, aby jej predložili súbor opatrení prediskutovaný so sociálnymi partnermi na vykonávanie tohto odporúčania. Implementácia opatrení bude dôkladne monitorovaná v rámci európskeho semestra.

Súvislosti

Sociálny dialóg a zapojenie pracovníkov sú kľúčovými zásadami Európskeho piliera sociálnych práv a neoddeliteľnou súčasťou sociálneho záväzku z Porta prijatého v roku 2021. Komisia v akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv oznámila, že predloží iniciatívu na podporu sociálneho dialógu na úrovni EÚ a jednotlivých štátov tak, ako to zdôraznila aj predsedníčka Komisie von der Leyenová na tripartitnom sociálnom samite v roku 2022.

Komisia túto iniciatívu pripravila v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a rokovala o nej s Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov. Iniciatíva v oblasti sociálneho dialógu, ktorá sa uvádza aj v oznámení Komisie „Konferencia o budúcnosti Európy – Meniť víziu na konkrétne kroky“ z júna 2022 významne prispieva k výsledkom konferencie. Iniciatíva sociálneho dialógu prispieva aj k Európskemu roku zručností 2023 a k priemyselnému plánu v rámci Zelenej dohody, keďže sociálni partneri zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore zručností, prechodu zo zamestnania do zamestnania a zvyšovaní konkurencieschopnosti EÚ.

(SITA)

O mam

Avatar
Consent choices