Europska unia

Akt o kritických surovinách: bezpečné a udržateľné dodávateľské reťazce pre zelenú a digitálnu budúcnosť EÚ

Komisia navrhla komplexný súbor opatrení na zabezpečenie prístupu EÚ k bezpečným, diverzifikovaným, cenovo dostupným a udržateľným dodávkam kritických surovín. Kritické suroviny sú nepostrádateľné pre široký súbor strategických odvetví vrátane priemyslu s nulovou spotrebou, digitálneho priemyslu, letectva a obrany.

Hoci sa predpokladá, že dopyt po kritických surovinách sa bude drasticky zvyšovať, Európa sa vo veľkej miere spolieha na dovoz, často od kvázimonopolných dodávateľov z tretích krajín. EÚ musí zmierniť riziká pre dodávateľské reťazce súvisiace s takýmito strategickými závislosťami, aby zvýšila svoju hospodársku odolnosť, ako to zdôraznil nedostatok po Covide 19 a energetická kríza po ruskej invázii na Ukrajinu. To môže ohroziť úsilie EÚ o dosiahnutie jej klimatických a digitálnych cieľov.

Aktuálne prijaté nariadenie a oznámenie o kritických surovinách využívajú silné stránky a príležitosti jednotného trhu a vonkajších partnerstiev EÚ na diverzifikáciu a zvýšenie odolnosti dodávateľských reťazcov kritických surovín EÚ. Akt o kritických surovinách tiež zlepšuje schopnosť EÚ monitorovať a zmierňovať riziká narušenia a posilňuje obehový charakter a udržateľnosť.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: “Tento akt nás priblíži k našim klimatickým ambíciám. Výrazne zlepší rafináciu, spracovanie a recykláciu kritických surovín tu v Európe. Suroviny sú nevyhnutné na výrobu kľúčových technológií pre našu dvojitú transformáciu – ako je výroba veternej energie, skladovanie vodíka alebo batérie. A posilňujeme spoluprácu so spoľahlivými obchodnými partnermi na celom svete, aby sme znížili súčasnú závislosť EÚ len od jednej alebo niekoľkých krajín. Je v našom spoločnom záujme zvýšiť výrobu udržateľným spôsobom a zároveň zabezpečiť najvyššiu úroveň diverzifikácie dodávateľských reťazcov pre naše európske podniky.

Spolu s reformou koncepcie trhu s elektrickou energiou a zákonom o čistom nulovom priemysle vytvárajú dnešné opatrenia týkajúce sa kritických surovín priaznivé regulačné prostredie pre čisté nulové odvetvia a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, ako bolo oznámené v priemyselnom pláne Green Deal.

Interné opatrenia

Akt o kritických surovinách poskytne EÚ nástroje na zabezpečenie prístupu EÚ k bezpečným a udržateľným dodávkam kritických surovín, a to najmä prostredníctvom:

Stanovením jasných priorít pre opatrenia: Okrem aktualizovaného zoznamu kritických surovín sa v akte určuje zoznam strategických surovín, ktoré sú kľúčové pre technológie dôležité pre ekologické a digitálne ambície Európy a pre obranné a vesmírne aplikácie, pričom v budúcnosti môžu byť vystavené potenciálnym rizikám v oblasti dodávok. Nariadením sa zoznam kritických aj strategických surovín začleňuje do práva EÚ.

V nariadení sa stanovujú jasné referenčné hodnoty pre domáce kapacity v rámci dodávateľského reťazca strategických surovín a pre diverzifikáciu dodávok do EÚ do roku 2030:

  • aspoň 10 % ročnej spotreby EÚ na ťažbu,
  • najmenej 40 % ročnej spotreby EÚ na spracovanie,
  • aspoň 15 % ročnej spotreby EÚ na recykláciu,
  • nie viac ako 65 % ročnej spotreby Únie každej strategickej suroviny v ktoromkoľvek príslušnom štádiu spracovania z jednej tretej krajiny.

Vytvorením bezpečných a odolných dodávateľských reťazcov kritických surovín EÚ: Akt zníži administratívne zaťaženie a zjednoduší postupy udeľovania povolení pre projekty týkajúce sa kritických surovín v EÚ. Okrem toho vybrané strategické projekty budú mať prospech z podpory prístupu k financovaniu a kratších lehôt na vydávanie povolení (24 mesiacov pre povolenia na ťažbu a 12 mesiacov pre povolenia na spracovanie a recykláciu). Členské štáty budú musieť tiež vypracovať národné programy na prieskum geologických zdrojov.

Zabezpečením toho, aby EÚ mohla zmierniť riziká spojené s dodávkami: S cieľom zabezpečiť odolnosť dodávateľských reťazcov sa v akte stanovuje monitorovanie dodávateľských reťazcov kritických surovín a koordinácia strategických zásob surovín medzi členskými štátmi. Niektoré veľké spoločnosti budú musieť vykonať audit svojich dodávateľských reťazcov strategických surovín, ktorý bude zahŕňať záťažový test na úrovni spoločnosti.

Investovaním do výskumu, inovácií a zručností: Komisia posilní zavádzanie a využívanie prelomových technológií v oblasti kritických surovín. Okrem toho vytvorením rozsiahleho partnerstva pre zručnosti v oblasti kritických surovín a akadémie pre suroviny sa podporia zručnosti dôležité pre pracovnú silu v dodávateľských reťazcoch kritických surovín. Z vonkajšieho hľadiska sa globálna brána využije ako nástroj na pomoc partnerským krajinám pri rozvoji ich vlastných ťažobných a spracovateľských kapacít vrátane rozvoja zručností.

Ochranou životného prostredia zlepšením obehovosti a udržateľnosti kritických surovín: Zlepšenie bezpečnosti a cenovej dostupnosti dodávok kritických surovín musí ísť ruka v ruke so zvýšeným úsilím o zmiernenie akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov v rámci EÚ aj v tretích krajinách, pokiaľ ide o pracovné práva, ľudské práva a ochranu životného prostredia. Úsilie o zlepšenie trvalo udržateľného rozvoja hodnotových reťazcov kritických surovín tiež pomôže podporiť hospodársky rozvoj v tretích krajinách a tiež udržateľnú správu vecí verejných, ľudské práva, riešenie konfliktov a regionálnu stabilitu.

Viac..  Ivan Štefanec: Rétorika ministra Vlčana pripomína Róberta Fica

Členské štáty budú musieť prijať a vykonávať vnútroštátne opatrenia na zlepšenie zberu odpadu bohatého na kritické suroviny a zabezpečiť jeho recykláciu na druhotné kritické suroviny. Členské štáty a súkromné subjekty budú musieť preskúmať možnosti zhodnocovania kritických surovín z ťažobného odpadu pri súčasných ťažobných činnostiach, ale aj z historických lokalít ťažobného odpadu. Výrobky obsahujúce permanentné magnety budú musieť spĺňať požiadavky na obehovosť a poskytovať informácie o recyklovateľnosti a recyklovanom obsahu.

Medzinárodná angažovanosť

Diverzifikácia dovozu kritických surovín do Únie: EÚ nikdy nebude sebestačná v dodávkach takýchto surovín a naďalej sa bude spoliehať na dovoz väčšiny svojej spotreby. Medzinárodný obchod je preto nevyhnutný na podporu globálnej výroby a zabezpečenie diverzifikácie dodávok. EÚ bude musieť posilniť svoju globálnu angažovanosť so spoľahlivými partnermi s cieľom rozvíjať a diverzifikovať investície, podporovať stabilitu v medzinárodnom obchode a posilňovať právnu istotu pre investorov. EÚ sa bude usilovať najmä o vzájomne výhodné partnerstvá s rozvíjajúcimi sa trhmi a rozvojovými ekonomikami, najmä v rámci svojej stratégie Global Gateway.

EÚ zintenzívni obchodné opatrenia, a to aj zriadením klubu kritických surovín pre všetky podobne zmýšľajúce krajiny, ktoré chcú posilniť globálne dodávateľské reťazce, posilnením Svetovej obchodnej organizácie (WTO), rozšírením siete dohôd o uľahčení udržateľných investícií a dohôd o voľnom obchode a dôraznejším presadzovaním práva v boji proti nekalým obchodným praktikám.

Bude ďalej rozvíjať strategické partnerstvá: EÚ bude spolupracovať so spoľahlivými partnermi na podpore ich vlastného hospodárskeho rozvoja udržateľným spôsobom prostredníctvom vytvárania hodnotových reťazcov v ich vlastných krajinách a zároveň bude podporovať bezpečné, odolné, cenovo dostupné a dostatočne diverzifikované hodnotové reťazce pre EÚ.

Ďalšie kroky

Navrhované nariadenie pred jeho prijatím a nadobudnutím účinnosti prerokuje a schváli Európsky parlament a Rada Európskej únie.

Súvislosti

Táto iniciatíva pozostáva z nariadenia a oznámenia. V nariadení sa stanovuje regulačný rámec na podporu rozvoja domácich kapacít a posilnenie udržateľnosti a obehovosti dodávateľských reťazcov kritických surovín v EÚ. V oznámení sa navrhujú opatrenia na podporu diverzifikácie dodávateľských reťazcov prostredníctvom nových medzinárodných vzájomne sa podporujúcich partnerstiev. Dôraz sa kladie aj na maximalizáciu prínosu obchodných dohôd EÚ, a to v plnej komplementárnosti so stratégiou Global Gateway.

Zákon o kritických surovinách oznámila predsedníčka von der Leyenová počas svojho prejavu o stave Únie v roku 2022, v ktorom vyzvala na riešenie závislosti EÚ od dovozu kritických surovín prostredníctvom diverzifikácie a zabezpečenia domácich a udržateľných dodávok kritických surovín. Reaguje na Versailleské vyhlásenie z roku 2022, ktoré prijala Európska rada a v ktorom sa uvádza strategický význam kritických surovín pre zaručenie strategickej autonómie Únie a európskej suverenity. Reaguje aj na závery konferencie o budúcnosti Európy a na uznesenie Európskeho parlamentu z novembra 2021 o stratégii EÚ pre kritické suroviny.

Opatrenia vychádzajú z posúdenia kritickosti do roku 2023, z prognostickej správy zameranej na strategické technológie a z opatrení iniciovaných v rámci akčného plánu pre kritické suroviny do roku 2020. Dnešný návrh sa opiera o vedeckú prácu Spoločného výskumného centra Komisie (JRC). Spoločné výskumné centrum spolu s prognostickou štúdiou prepracovalo aj informačný systém o surovinách, ktorý poskytuje poznatky o surovinách, a to primárnych (vyťažených/získaných) aj sekundárnych, napríklad z recyklácie. Nástroj poskytuje informácie o konkrétnych materiáloch, krajinách, ako aj o rôznych odvetviach a technológiách a obsahuje analýzy ponuky aj dopytu, súčasné aj budúce.

Akt o kritických surovinách je prezentovaný súbežne s Aktom o čistom nulovom priemysle EÚ, ktorého cieľom je rozšíriť výrobu kľúčových uhlíkovo neutrálnych alebo “čistých nulových” technológií v EÚ s cieľom zabezpečiť bezpečné, udržateľné a konkurencieschopné dodávateľské reťazce pre čistú energiu s ohľadom na dosiahnutie klimatických a energetických ambícií EÚ.

 

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Na zelenú transformáciu nemáme v EÚ dostatok surovín. Sme závislí od Číny a iných krajín

V Európskej únii nemáme dostatok surovín, aby sme zvládli zelenú transformáciu. Bez dovozu z krajín …

Consent choices