Jozef Slavkovský

Avatar
Ing. Jozef Slavkovský, CSc. Narodil sa 15. 9. 1936 v Spišskom Hrhove, okres Levoča. Je absolventom Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach, ktorú ukončil v roku 1960. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil na Katedru geológie a mineralógie Baníckej fakulty VŠT v Košiciach, kde pracoval ako asistent a odborný asistent a od roku 1967 pôsobil na tejto katedre ako výskumný a vedecký pracovník. Počas celého pôsobenia na katedre bol riešiteľom a zodpovedným riešiteľom výskumných úloh základného, ale aj aplikovaného geologicko-ložiskového výskumu. Zároveň bol organizátorom a odborným garantom mnohých seminárov a konferencií. Vedľa vedecko-výskumnej činnosti počas celého pôsobenia na katedre sa menovaný zapájal rôznou mierou aj do pedagogického procesu, kde sa prejavil ako citlivý pedagóg so zmyslom pre skvalitnenie výučby. Jeho dobrý prístup k študentom sa zvlášť uplatnil pri odbornom vedení diplomantov, z ktorých mnohí dosiahli výrazné odborné uplatnenie aj v zložitých pomeroch pre baníctvo a geológiu. Práve na základe hľadania nových ciest usmernenia seba a spoluobčanov, po odchode do dôchodku sa venuje naďalej geológii a baníctvu, ale skôr z aspektu historického. Okrem toho sú to koníčky, na ktoré počas aktívnej práce nebolo dostatok času, čiže filozofia, religionistika, história a zvlášť sa zapodieva spracovaním medailérskej tvorby so zameraním na baníctvo, geológiu, školstvo a významné osobnosti Slovenska. Košice, 25. 10. 2016

Pohľady staršej generácie na surovinovú politiku EÚ a Slovenska

Pohľady staršej generácie na surovinovú politiku EÚ a Slovenska Jozef Slavkovský – Košický banícky a hutnícky cech  Úvod V príspevku, ktorý predkladám, ako adept staršej generácie, mám záujem objasniť niektoré problémy, ktoré vyplývajú z historických poznatkov, ale aj z terajších trendov rozvoja a výsledkov geológie a baníctva, a to s aplikáciou na surovinovú politiku EÚ a Slovenska. Na …

Viac ... »